Alle uiteenlopende belangen behartigd rond een nieuw peilbesluit voor een polder in de gemeente Reeuwijk

Peilbesluit De Wijk

In opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft Monique Broekhoff geadviseerd over het participatieproces rond een nieuw peilbesluit voor polder ‘De Wijk’ in de gemeente Reeuwijk. Een eerder genomen peilbesluit kon niet worden uitgevoerd omdat de kosten te hoog bleken en omdat de Raad van State het plan afkeurde vanwege een mogelijk negatief effect op een Europees beschermde libelle: de Groene glazenmaker.

Nadat het proces tien jaar had stilgelegen, zette het waterschap in op actieve participatie van alle belanghebbenden in het gebied: bewoners, agrariërs, siertelers en het waterschap zelf. Ook de belangen van natuur (Groene glazenmaker, Krabbescheer, weidevogels, vismigratie e.d.) kregen daarbij een prominente plaats.

Ondanks de grote tegenstellingen in belangen, werd na grondige analyse en enkele constructieve dialoogsessies een oplossing gevonden. Deze oplossing was weliswaar nog steeds duurder dan gebruikelijk, maar omdat de belangen van alle stakeholders er mee gediend werden, waren de partijen bereid een extra bijdrage te leveren.

Het dagelijks bestuur van het waterschap heeft ingestemd met het voorstel en na instemming van het algemeen bestuur, is overgegaan tot uitvoering van het gedragen peilbesluit.